ናይ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ሱውእ መራሒ ኣሕመድ ናስር ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሎንዶን

Print

ንስዉእ መራሒና ኣሕመድ መሓመድ ናስር ናይ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ማዓልቲ ብዕለት 13/04/2014 ብግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤሪትራ ምስ ኹለን ማሓዙት ውድባትን በርገሳዊ ማሕበራትን ብምትሕብባር፡ ነዚ ታሪኻዊ ማዓልቲ ንምክባር ኹሉ ሕብረተስብና፡

ኣቦታትን፡ መንእስያትን፡ ደቒ ኣንስትዮን፡ ኻብ እተፈላሌየ ኽተማታት ዓባይ ብሪጣንያ ዝዋሓዙ ኣብ ኸተማ ሎንዶን ብዓብይ ኣኽብሮት ተፈጺሙ።

ነዚ ናይ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ኣክባ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ተጋዳላይ ኢስያስ ኣስፍሃ፡ ኣብደሩሕማን ያሲን፡ ሓስን ኢብራሂም ኮይኖም፡ ኣክባ ብኣባል መሪሕነት ባይቶ ሽውቂ ዙቡይ ብቁር’ን ጾሎት ብምግባር ድሕሪ ምኽፋቱ፡ ሓጺር ታሪኽ ናይ ሱውእ ጅግና መራሒና ኣሕመድ ናስር ብትግሪኛ ብኣባል ስኽረተሪያ (ግሃድኤ) ጸገዛኣብ ዮውሃንስ ድሕሪ ምቕራቡ ብዓርብኛ ብብጻይ ኣሕመዲን ኣባል መሪሕነት ሽማግለ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ ተነቢቡ። ቀጺሉ ብምኽትል ኣቦወንበር ሃገራዊ ባይቶ ዮውሃንስ ኣስመላሽ ሓጺር መግለጺ ብምሃብ፡ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ ሓምድ ዑመር እዛዝን፡ ዳኒኤል ወልደ ትንሳኤ ቃል ናይ ባይቶ ኣስፊሖም መግለጺ ኣቕሪቦም።

ስዒቡ ቃል ናይ ስልፊ ህዝቢ ብ’ባል መሪሕነት ኣስፋው በርህ፡ ናይ ስድሪ ኣቦወንበር ሱለማን ኣደም ብቃንቋ ዓረብኛ፡ መስል ተጣበቅቲ ወዲስብ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብ’ቦወንበር ኣስፋው ገብረኪዳን፡ ቀጺሉ ናይ ኢሕራኽ ምንቅስቃስ ብመሓመድ ሳይቅ ቀሪቡ።

ድሕሪ ናይ ውድባትን በርገስዊያን ማሕበራት ቃል ምስማዕ፡ ኣገደስቲ ውልቀስባት ገዳይም ተጋድልትን ብቀርባ ምስ ሱውእ መራሒ ኣሕምድ ናስር ኣብ እተፍላሌ መድረኻት ቅድሚ ናጽነትን ድሕሪ ናጽንትን ብቀጥታ መቓልስቱ ዝነበሩ፡ ብተውሳኺ ኣቦታትን መናእስያት ስፊሕ መደረ ኣቅረቡ።

ብዛዕባ ሱውእ ኣሕመድ ናስር መደረ ኽህቡ ተዳሊዮም ዝመጹ ቁጽሮም መእለያ ኣይነበሮምን። ገለ ኻብቶም ትዕግስቲ ገይሮም ዕድል ንኻሎ’ት ብምሃብ ቃሎም ካይሃቡ ዝተረፉ ንምጥቃስ፡ ኩቡር ኢብራሂም ሙሓጀብ፡ ተጋዳላይ ዓብዱ ዓብደላ፡ ተጋዳላይ ዳዊት ፍሳሃየ፡ ተጋዳላይ ዓሊ መሓመድ ሳልሕ፡ ተጋዳላይ ሳልሕ ሱለማን፡ ሁቡብ ድምጻዊ ሑስን መሓመድ ዓሊ፡ ጀማል ፈትዊ ኻሎ’ትን፡ ብሸም ኣዳላዊት ሽማግለ በዚ ኣጋጣሚ ነቲ ትዕግስቶ’ም እንዳ ኣመስገና፡ ብስንኺ ሕጽረት ናይ ግዜ ንኹላቶም ይቅረታ ንሓትት።

ገለ ኻብቶም ዕድል ረኺቦም ናይ ሱውእ መራሒና መግለጺ ዝሃቡ ንምጥቅስ

ኣምባሳዶር መሓመድ ኹሉ፡ ኣቦና ሃብተማሪያም ኣብራሃ፡ ሽኽ ሳልሕ ሲዒድ፡ መሓመድ ዓሊ ሉባብ፡ ኣምባሳዶር ዓብደላ ኣደም፡ ሃብተገርጊስ ኣብራሃ፡ ጋዘጥኛዊት ሱዳናዊት ሻዲያ ሃመድ ሙሃመድ ዑስማን፡ ብርሃነ ገብረሚኻኤል (ሱዳና)፡ መንእስይ ሙሉእ፡ መንእስይ ሰውሰን ሓስን ኢብራሂም፡ ክምኡ ዊን ግጥሚ ብከዲጃ ዓሊ፡ መሓመድ ኣደም ሱዳኒ፡ ሳላሕ ዓሊ ኣሕመድ።

እቲ ዝዋሃብ ዝነበረ መግለጺ ናይ ሱውእ ኣሕመድ ናስር ሓደ መደረ ድሕሪ እቲ ሓደ መደረ ብጣዕሚ ዘደንቕ ኾይኑ፡ ብዛዕባ ጅግንነቱ፡ ትዕግስቱ፡ ጠባዩ፡ ፍቅሪን ሓልዮትን ናይ ህዝቡ፡ ባህጉ ድማ ሓድነት ናይ ህዝቡ ምእንቲ ፍትሕን ራህዋን ዲሞኽራሲ ዝቃለስ ዝነብረ ሙዃኑ፡ በቲ ሓደ ሽነኽ ናይ ጓሂ መግለጺ ብስንኺ እዚ ኣርመናዊ ስርዓት ምእንቲ ሃገሮም መላአ ሂዎቶም ዝተቃለሱ ጀጋኑ ሱው’ት ክልተ መትሮ ትኽውን ናይ ቀብሪ ካብ መሬት ዓዲ ኣቦ’ም ሓሪምዎም። ጽባሕ ግን ናይ ዞም ኹሎም ሱዋኣት ጀጋኑና ረሴኦም ሒዝና ኣብ ዓዲ ኣቦኦም ኽንቀብሮ ኢና እንዳበሉ ቃልሶም ብዚያዳ ኣትሪሮም ኽቃለሱ ሙኻኖም ቃሎም ኣስሚዖም። ብሓፈሽኡ እቲ ዝዋሃብ ዝነበረ መግለጺታት ብሓደሽነኽ ሓብን ናይ ጅግንነትን ጹኑዓት ኣብ መትክላቶም እንዳ ተስማዓካ፡ ብቲ ሓደ ሽነኽ ድማ ናይዞም ጀጋኑ መስዋ’ቲ መጨረሽቱኡ እዚ ኽክውን እንኾሎ ዓይንኻ ንብዓት እና ቆጸርካ ኢኻ ነቲ መድረ ትስምዖ። ኣብዚ ብጹሑፍ ምግላጹ ብጣዕሚ ቀሊል ኣይኾነን። አዚ ታሪኻዊ መደረ ኣብ ሓጺር ግዜ ኣብ ቪድዮ ትቆሪጹ ኣብ ዮትዩብ ኽዝርጋሕ ስለዝኮነ ብዝያዳ ኣብኡ ምኽትታል ይሓይሽ።

እብ መጨረሻ ሓንቲ በዚኣ ቃል ካብ መደረ ተጋዳላይ መሓመድ ዓሊ ሉባብ ዝጠቀሳ ነስናብተኩም።

ዋስል ዋስል ያ ኣሕመድ ናስር

ያመንግስቱ ያ ጀባን

ጀብሃ ዎ ኣሕመድ ናስር ፊ መዳን።