ጋዜጣዊ መግለጺ

Print

written by: ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ date: 13-5-2014

ህዝቢ ኤርትራ ንሃገራዊ ነጽነቱን ሰብኣዊ ክብሩን ዘካየዶ ሓያልን ዉፉይን ቃልሲ ህይወቱን ንብረቱን በጅዩ ድሕሪ 30 ዓመታት ብረታዊ ተጋድሎ ነጻነት ሃገሩ ኣብ ወርሒ ግንቦት 1991 ክዉን ከም ዝኸውን ገይሩ። ኣብቲ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ብረታዊ ተጋድሎ

ካብ መስዋእቲ ዝተረፉ ውላዱ ንኽብሮም ብዕልልታን ጠቓዒትን ደባሊትን ተቐቢሉዎም ኢዩ። እንተኾነ ግዳ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቀደሙ ናብ ቃልሲ ዘውፈሮ ዕላማ ክትግበር እናተጸበየ ከሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሰውራ ተሓቢኦ ብዝጸንሔ ምልካዊ ጉጅለ ተጨውዩ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና እቶም ጸረ ነጻነት ዝበሃሉ ገዛእቱ እውን ዘይገበርዎ ግፍዕን መከራን ወሪድዎ ወላድን ውሉድን በቲኑ፡ ሰብኣዊ ክብሪ ተቓላሳይ ህዝብና ደዊኑ ሃገር ብምልእታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ቀይሩዋ ኣሎ።

ሎሚ ኸኣ ምልካዊ ጃንዳ ህግደፍ ብምልዮናት ዝቑጸር ገንዘብ ሰሊዑ ኣብ ውሽጢ ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ናይ ስለያ ኣካላቱ ኣዋፊሩ ውሽጣዊ ሓድነት ናይ ተቓውሞ ሓይልታት ንምብታን ዘካይዶ ዘሎ ተንኮል፡ ዘጋጥመና ዘሎ መዓልታዊ ሽግር ህያው ምስክር ኢዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ፈታኒ መድረኽ ኢዩ ኸኣ ህጹጽ ኣኸባ ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ።

ድሕሪ 2ይ ስሩዕ ኣኸባ ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ውድብ ዘጋጠመ ሽግር ንምፍታሕ ብተበግሶ ሰክረታርያ ባይቶ ጻዕሪታት ኪካየደሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ እቲ ካብ ሕግን ስርዓትን ውድብና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ወጺኡ፡ ንምኽሪ ሰክረታርያ ባይቶ ነጺጉ ውድብ ክብትን ናብ ዝኽእል ጎደና ዘምርሕ ተግባራት ኣብ ምፍጻም ዝተዋፈረ ጉጅለ፡ ነቲ ብሰክረታርያ ባይቶ ዝቐረብሉ መኣዲ ዘተ ነጺጉ ባዕሉ ናብ ዝመሃዞ ናይ ምንጻልን ናይ ምፍንጫልን ጎደና ምኻድ ኢዩ መሪጹ።

በዚ መሰረት ድማ ሰክረታርያ ማእከላይ ባይቶ፡ ውድብ ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ቅልውላው ንምድሓን ንዕለት 4 ግንቦት 2014 ህጹጽ ኣኸባ ጸወዐ። ሰክረታርያ ባይቶ እቲ ቅልውላው ኣብዚ ህጹጽ ኣኸባ ንምፍታሑ ኩሉ ኣባል ባይቶ ኣብቲ ኣኸባ ክርከብ’ሞ ብሓባር ነቲ ቅልውላው መፍትሒ ክግበረሉ ኢዩ ዝብል ተስፋ ኣንበረ። በዚ መሰረት ኣብ ምፍንጫልን ምንጻልን ውድብ ረብሓ ስለዘይርከቦን፡ ምድኻም ውድብ ስለ ዘስዕብን፡ ሰክረታርያ ባይቶ ንዓሰርተ መዓልታት ዝኸውን ብህዱእ ኣገባብ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሑ ጽዒራ ኣይኮነላን። መሓዙት ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራን፡ ፈትውቲ ህዝብናን ውድብናን ነቲ ጉዳይ ብምርድዳእን ልዝብን መፍትሒ ንምርካብ ዝከኣሎም ጻዕሪ ኣካይዶም ኢዮም። እንተኾነ ካብ ብዓንቶቦኡ ንምፍንጫል ዘንቀለ ጉጅለ ነቲ ብመንጐኛታት ዝቐረበን ንሕና ድማ ዝተቐበልናዮን መፍቲሒታት ክቕበል ፈቓደኛ ኣይነበረን።

እቲ ኩሉ ዝተኽየደ ሰናይ ፈተነታት እወንታዊ ውጽኢት ስለዘይተረኽቦ ድማ፡ ኣብ ህንጻ ሕጊ ግ.ሃ.ድ.ኤ ተሞርኵሱን “ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኹሉ’’ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ውድብና ህጹጽ ኣኸባ ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ዕለት 11/05/2014 ጀሚሩ ኣብ ምስልሳል ይርከብ።

ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ህጹጽ ኣኸባ ነቲ ብሰንኪ ካብ ሕግን ስርዓትን ውድብ ወጺኡ በታኒ ዝኾነ ኣመራርሓ ዝፈጠሮ ሽግር ኣልዩ፡ ውድብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ከም ቀደሙ ኣብ ባህርያዊ ቦታኡ ንምምላስ ህጹጽ ኣኸባ ማእከላይ ባይቶ ሓላፍነት ብዝመልኦ ኣገዳስን ወሳንን ኣብ ዝኾነ ክትዕን ምርድዳእን ይርከብ።

ብርግጽ ናይ ኣመራርሓ ብቕዓት ዘይምህላው ዝፈጥሮ ምምሕዳራዊ ቅልውላው ኣብ ውሽጣዊ ሓድነት ናይ’ቲ ውድብ ፈታኒ ዝኾነ መድረኽ ፈጢሩ ኣሎ። ይኹን እምበር ሰክረታርያ ባይቶ ነቲ ዝተረኽበ ድኽመታት ንምፍዋስ ህጹጽ ኣኸባ ማእከላይ ባይቶ ብምጽዋዕ ነቲ ዝተረኽበ ጉድለታት ድሕሪ ምንጻር፡ ማእከላይ ባይቶ ሚዛኑ ኣስፊሩ ኣብ መጻኢ ከሳርሕ ዝኽእል መደባትን ናይ ኣመራርሓ ብቕዓትን ብምልላይ ንኣተጋባብራኡ ዝምልከት ኣጀንዳታት ሰሪዑ ኣኸባኡ ኣብ ምክያድ ኣሎ። ውጽኢት ህጹጽ ኣኸባኡ ድማ ኣብ ሓጺር መዓልታት ብደምዳሚ ኣዋጁ ኣቢሉ ክግለጽ ኢዩ።

“ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኹሉ”

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ።